Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HLM Workwear bv. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HLM Workwear bv is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Met uitzondering van door de bezoeker van de website te downloaden brochure en algemene voorwaarden, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Aansprakelijkheid inhoud

HLM Workwear bv streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. HLM Workwear bv en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in de informatie op deze site(s).

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HLM Workwear bv geeft dan ook geen garantie op de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op via meldpuntavg@houweling.nl.

Laatst gewijzigd: 23 mei 2018